Suchen und Finden

Zasady:

Wpisuj s³owa, co najmniej dwuliterowe lub d³u¿sze, maksymalnie 200 znaków. S³owa rozdzielaj spacj±. Mo¿esz u¿yæ "" do wyszukiania ca³ego ³añcucha znaków. Mo¿esz zastosowaæ operatory ORAZ, LUB i NIE przed wyszukiwanymi s³owami. Krótsze odpowiedniki tych operatorów to +, |, -. Wyszukiwane wyra¿enie jest konwertowane na ma³e litery.

Neiße Filmfestival 2004-2016