Film-Workshop "Die Philosophie des Dreiecks"

Internationaler  Filmworkshop 2011

vom 1. bis 8. Mai 2011 in Großhennersdorf

von und mit René Beder

In diesem Jahr wollen wir uns im Filmworkshop mit Dreiecksgeschichten beschäftigen: Mutter, Vater, Kind. Freund, Freundin, 2. Freundin, 2. Freund.  Breslau, Lemberg, Görlitz. Kamera, Licht, Ton.  Bild, Wort, Musik.  Wir finden drei Perspektiven auf eine Geschichte, die wir uns selber ausdenken. Zeichen und Systeme dafür finden, selber drehen und am Ende selber sehen werden, ob wir nur genial sind oder auch Talent haben.

Außerdem gibt es die Möglichkeit die neuesten Filme auf dem Festival zu sehen oder sich durch ein Konzert inspirieren zu lassen und  der im Workshop produzierte Film wird auf der großen Leinwand  zur Abschlussveranstaltung des Festivals gezeigt werden.

Start:    01. Mai 2011 - Treffpunkt - 15.00 Uhr / Großhennersdorf - Kunstbauerkino - Am Sportplatz 3

Ende:   08. Mai 2011 - 17.00 Uhr

Teilnehmerbeitrag:        60 EUR

                                   Am fehlenden Geld soll die Teilnahme nicht scheitern, sprecht mit uns !!!          

Anmeldung & Infos & Fragen:  

                                    Frank Rischer

                                   0049 170 46 545 77

                                   0049 35873 - 41312

                                   rischer@remove-this.lanternafuturi.net

 

Anmeldungen bitte bis zum 12.04.2010 an Frank Rischer, weitere detaillierte Informationen folgen.

 

 

Workshop Filmowy "Filozofia Trójstyku"

Miêdzynarodowe Warsztaty Filmowe 2011

Miêdzynarodowy Warsztat Filmowy Nyskiego Festiwalu Filmowego 2011

od 1-szego do 8-mego maja 2011 w Groshennersdorfie

 

Temat: Filozofia Trójstyku

PomysÅ‚ i wykonanie René Beder

W tym roku chcemy siê zaj?…?‡ w trakcie trwania naszego Warsztatu Filmowego: matk?…, ojcem, dzieckiem. Przyjacielem, przyjacióÅ‚k?…, nastêpn?… przyjacióÅ‚k?…, innym przyjacielem. WrocÅ‚aw, Lwów, Zgorzelec. Kamera, Å›wiatÅ‚o, dźwiêk. Obraz, sÅ‚owo, muzyka. Odkryjemy trzy spojrzenia na jedn?… historiê, któr?… sobie sami wymyÅ›limy. Znajdziemy na to znaki i sposoby, sami to nakrêcimy i na koÅ„cu zobaczymy, czy jesteÅ›my wiêc genialni oraz mamy też talent.

Poza tym mamy możliwoÅ›?‡ zobaczenia najnowszych filmów na Festiwalu albo dodatkowej inspiracji poprzez jakiÅ› koncert a wyprodukowany na Warsztatach film zostanie pokazany na wielkim ekranie podczas przedstawienia zamykaj?…cego Festiwal Filmowy.

Rozpoczêcie: 01.05.2011 Spotkanie o 15.00 w Großhennersdorfie "“ Kunstbauerkino - Am Sportplatz 3

Zakończenie: 08.05.2011 Godzina 17.00

Koszt uczestnictwa: 40 EUR

To nie może siê nie uda?‡ ze wzglêdu na brak Å›roków finansowych, skontaktujcie siê z nami !!!

 

ZgÅ‚oszenia+ informacje + zapytania kierowa?‡ do Franka Riszera:

Tel.kom: 00 49 170 46 545 77

Tel.stacj.: 00 49 35873 41312

Poczta elektr.: rischer@lanternafuturi.net

 

ZgÅ‚oszenia przyjmuje Frank Rischer do dnia 12.04.2011, dalsze informacje nast?…pi?….

 

Filmový workshop "Filozofie trojíºhelní­ku "

Mezinárodní­ filmový workshop 2011

od 1. do 8. kv?›tna 2011 v Großhennersdorfu

Téma: Filosofie trojíºhelní­ku

s René Bederem

 

Letos se chceme v rámci filmového workshopu zam?›Å™it na pÅ™í­b?›hy trojíºhelní­ků: matka, otec, dí­t?›. PÅ™í­tel, pÅ™í­telkyn?›, 2. pÅ™í­telkyn?›, 2. pÅ™í­tel.  Vratislav, Lemberg, Zgorzelec. Kamera, sv?›tlo, zvuk.  Obraz, slovo, hudba.  Nalezneme tÅ™i různé perspektivy pÅ™í­b?›hu, který sami vymyslí­me. Zvolí­me vhodné symboly a vytvoÅ™í­me si vlastní­ systém, nato?í­me to, a nakonec uvidí­me, zda jsme pouze geniální­         a nebo máme i talent.

 

Mimo to budeme mí­t možnost nav¹tí­vit v rámci festivalu nejžhav?›j¹í­ filmové novinky nebo se necháme inspirovat hudbou pÅ™i jednom z koncertů. Ná¹ film naví­c bude pÅ™edstaven na velkém plátn?›, a to pÅ™í­mo pÅ™i záv?›re?ném ceremoniálu festivalu.  

Start:    01. kv?›tna 2011 "“ sraz - 15.00 / Großhennersdorf - Kunstbauerkino - Am Sportplatz 3

Konec:   08. kv?›tna 2011 - 17.00  

í¹?astnická pÅ™í­sp?›vek:   40 EUR

                                   Nedostatek financí­ by nem?›l být důvodem k neíº?asti, nebojte se nás oslovit!!

PÅ™ihlá¹ky & Info & Dotazy:       

                                   Frank Rischer

                                   0049 170 46 545 77

                                   0049 35873 - 41312

                                   rischer@remove-this.lanternafuturi.net

 

Své pÅ™ihlá¹ky zasí­lejte do 12.04.2010 Franku Rischerovi, podrobn?›j¹í­ informace zí­skáte obratem.